Wyniki wyszukiwania dla:

LS – Program Wychowawczo-Duszpasterski


Program Wychowawczo-Duszpasterski Liturgicznej Służby

Parafii Podwyższenia Krzyża św. w Kielcach

Motto:

„Chcę, abyście byli szczęśliwi, tutaj na ziemi
i w przyszłości w niebie” – św. Jan Bosko

Założenia ogólne

Program Wychowawczo-Duszpasterski Liturgicznej Służby parafii Podwyższenia Krzyża św. w Kielcach czerpie inspiracje z charyzmatu św. Jana Bosko realizowanego przez Salezjanów i wpisuje się w program duszpasterstwa młodzieżowego Parafii, którego formą realizacji jest Oratorium Świętokrzyskie. Celem programu jest integralny rozwój młodego człowieka pozwalający młodemu człowiekowi budować pozytywny obraz siebie i odnajdywać sens życia poprzez zaangażowanie w życie społeczeństwa i Kościoła. W realizacji celów Program odwołuje się do metody wychowania św. Jana Bosko opartej na pozytywnej, osobowej relacji pomiędzy wychowawcą a wychowankiem i silnym środowisku społecznym zapewniającym wszelkie warunki do rozwoju osobowego. Metoda ta opiera się na współodpowiedzialności i współuczestnictwie wszystkich osób zaangażowanych w działalność Liturgicznej Służby, czego wyrazem jest podejmowanie działań według opracowanego programu.

Działania i realizacja celów

Program Wychowawczo-Duszpasterski Liturgicznej Służby realizuje swój najważniejszy cel integralnego rozwoju młodego człowieka poprzez działania lokujące się w czterech wymiarach.

Wymiar rozwoju wychowawczo-kulturowego

Działania w tym wymiarze mają na celu pomoc w odkrywaniu i rozwijaniu wszelkich zasobów osobowych wzmacniając kompetencje ludzkie i zawodowe. Pomagają w budowaniu silnej tożsamości osobowej i równowagi emocjonalnej. Cel ten jest realizowany poprzez działania zapewniające bezpośredni kontakt z szeroko rozumianą kulturą: udział w kołach zainteresowań Oratorium Świętokrzyskiego, promocja zdrowego stylu życia poprzez uprawianie sportu, udział w wycieczkach i obozach w kraju i zagranicą, wsparcie w edukacji szkolnej, przygotowanie własnych inicjatyw kulturalno-sportowych.

Wymiar duchowy

W rozwoju osobowym należy zwrócić szczególną uwagę na rozwój i pielęgnowanie życia duchowego poprzez pogłębianie świadomości religijnej, przeżywania wiary jako osobowego spotkania z Jezusem Chrystusem nauczycielem życia. Cel ten jest realizowany poprzez związane z posługą liturgiczną przygotowanie teoretyczne i praktyczne zdobywane w czasie cotygodniowych spotkań, udział w liturgii i sakramentach, praktykowanie modlitwy osobistej i wspólnotowej, poznawanie Biblii, pielgrzymki oraz udział w specjalistycznych szkoleniach.

Wymiar wspólnotowy

W rozwoju osobowym szczególną rolę spełnia środowisko społeczne, które tworzą wychowawcy, animatorzy młodzieżowi, rodzice oraz ministranci i lektorzy. Należy zadbać o wymiar rodzinny wspólnoty, w której akcent należy położyć na silne relacje międzyosobowe tworzone na wartościach wzajemnego szacunku i pomocy. Cel ten jest realizowany poprzez udział we wspólnych spotkaniach, wyjazdach, przestrzeganie zasad kultury osobistej, nabywanie umiejętności rozwiązywania konfliktów, zaangażowanie w inicjatywy o charakterze charytatywnym i wzajemnej służby.

Wymiar indywidualny

Udział w Liturgicznej Służbie prowadzi do dojrzałej osobowości budowanej na silnym systemie wartości ewangelicznych, pozytywnym obrazie siebie, asertywności i otwartości na innych. Celem działań w tym wymiarze jest uznanie życia jako powołania i odkrywanie swojego miejsca w społeczeństwie i Kościele. Cel ten jest osiągany poprzez osobiste zaangażowanie członków w działalność wspólnoty, kierownictwo indywidualne, poznawanie szerokiego spektrum zawodów i zaangażowań.

Regulamin LS

I. Uwagi ogólne

Chłopcy należący do Liturgicznej Służby wyróżniają się wysoką kulturą osobistą, nienagannym zachowaniem, sumiennym wypełnianiem obowiązków. Cechuje ich szacunek do zdrowia, starają się o pogodę i optymizm ducha, które są owocem zażyłej przyjaźni z Jezusem.

II. Wspólnota Wychowawczo-Duszpasterska Służby Liturgicznej (WSL)

WSL tworzą kandydaci, ministranci, lektorzy, ceremoniarze, animatorzy młodzieżowi, rodzice i dorośli wychowawcy, byli wychowankowie, seniorzy oraz Salezjanie.

Kandydatem na ministranta może zostać chłopiec, który sumiennie wypełnia swoje obowiązki, jest uczynnym kolegą dającym przykład chrześcijańskiego zachowania w kościele, w szkole i w domu rodzinnym. Kandydaci biorą udział w spotkaniach kursu ministranta i korzystają z praw przysługującym członkom Liturgicznej Służby.

Ministrantem zostaje chłopiec, który był kandydatem, przystąpił do Pierwszej Komunii Świętej, ukończył z wynikiem pozytywnym kurs na ministranta oraz nabył umiejętności sprawowania służby liturgicznej poprzez odpowiedni okres praktyki.

Lektorem zostaje ministrant po ukończeniu 14 roku życia, który odbył kurs lektorski i otrzymał promocję lektorską.

Ceremoniarzem może zostać lektor cieszący się przynajmniej 2 letnim stażem, który z pozytywnym wynikiem zakończył Kurs Ceremoniarza.

Animatorem może zostać ceremoniarz lub lektor, zaangażowany w przygotowanie i przeprowadzenie różnych inicjatyw podejmowanych przez wspólnotę Służby liturgicznej.

Członkowie Służby Liturgicznej począwszy od klas maturalnych mogą się ubiegać o status Byłego Wychowanka Salezjańskiego (BWS). Cieszą się oni prawami członków, a ich obowiązki uzgadniane są indywidualnie z opiekunem.

Ministranci Seniorzy są honorowymi członkami Wspólnoty LS, na miarę swoich możliwości angażują się w posługę liturgiczną, podtrzymują więź ze wspólnotą poprzez spotkania Ministrantów Seniorów.

Rodzice członków Służby Liturgicznej uczestniczą w życiu wspólnoty, biorą udział w miesięcznych spotkaniach, mają możliwość uczestniczenia w inicjatywach organizowanych we Wspólnocie LS.

III. Animacja WSL

Podmiotem odpowiedzialnym za animację WSL jest Rada WSL. Radę tworzą:

 • Ksiądz Opiekun WSL
 • Przedstawiciel wychowawców
 • Przedstawiciel Rodziców
 • Przedstawiciel lektorów, ceremoniarzy i animatorów i jego zastępca
 • Przedstawiciel ministrantów i kandydatów i jego zastępca
 • Przedstawiciel BWS
 • Przedstawiciel Ministrantów Seniorów
 • Sekretarz
 • Skarbnik

Do zadań Rady należy:

 • zatwierdzenie Regulaminu bezwzględną większością głosów
 • przygotowanie i zatwierdzenie rocznego Programu Wychowawczo-Duszpasterskiego bezwzględną większością głosów
 • przygotowanie i zaopiniowanie kalendarium i budżetu
 • weryfikacja i ocena rocznej działalności

Rada WSL spotyka się przynajmniej trzy razy w roku:

 • w czerwcu – celem weryfikacji i oceny rocznej działalności oraz wyznaczeniu kierunków działania na kolejny rok
 • we wrześniu – w celu opracowania i zatwierdzenia Programu wychowawczo-duszpasterskiego, kalendarium i budżetu
 • styczeń/luty – w celu oceny półrocznej działalności i weryfikacji programu

Ponadto Rada może być zwołana na wniosek Opiekuna lub któregoś z jej członków.

Głos czynny w Radzie posiadają wszyscy członkowie Rady.

IV Prawa i obowiązki członków WSL

Członkowie WSL, mają następujące Prawa:

Do pełnienia funkcji podczas liturgii według udzielonych posług i obowiązków.

Do uczestnictwa w inicjatywach organizowanych przez WSL według ustalonych zasad.

Do korzystania z ulg w inicjatywach WSL według określonych zasad.

Do posługi podczas odwiedzin duszpasterskich według ustalonych zasad

Do zgłaszania wniosków i uwag odnoszących się do funkcjonowania WSL

Do usprawiedliwienia zgodnie z regulaminem zobowiązań

Członkowie WSL mają następujące obowiązki:

troski o dobre imię WSL poprzez godne świadectwo życia zgodne z wartościami Ewangelii

Zachowania regulaminu WSL

Obecności na spotkaniach grupowych (zbiórkach) w wyznaczonym terminie.

Wypełnienia obowiązkowych posług w niedzielę i w tygodniu według podjętych zobowiązań. Zwyczajnie ministranci i lektorzy mają obowiązek podjęcia przynajmniej jednej posługi w niedzielę i jednej w tygodniu.

Zapoznania się z informacjami zamieszczanymi w gablotkach i w Internecie.

Poszanowania strojów liturgicznych

Zaangażowania w życie

Szczegółowe prawa i obowiązki związane z poszczególnymi grupami i działalnością określają szczegółowe regulaminy zamieszczone w załącznikach. (Kandydaci, BWS, Seniorzy, udział w kolędzie, zniżki, regulamin posług itp.).

Zaangażowanie w pełnienie posług określa specjalny regulamin liturgiczny (Załącznik nr 1.).

Wobec członków zaniedbujących swoje obowiązki lub nie stosujących się do niniejszego regulaminu mogą być zastosowane następujące środki zaradcze:

rozmowa z opiekunem

rozmowa opiekuna z Rodzicem

zawieszenie w prawie wykonywania posług

utrata możliwości korzystania ze zniżek

zawieszenie w prawach członka WSL

skreślenie z listy członków WSL

Ministranci, lektorzy, ceremoniarze i animatorzy w stanie czynnym mogą ubiegać się o Legitymację Klubu Służby Liturgicznej Diecezji Kieleckiej.

Kryterium określającym zaangażowanie członków czynnych w działalność WSL jest stała punktacja zaangażowania, która stanowi podstawę do udzielania zniżek i nagród. Zasady punktacji określa szczegółowy regulamin punktacji (Załącznik 2).

 

 

Regulamin punktacji

Zasady punktacji promują postawę obowiązkowości i systematyczności.

Kryteria punktacji:

 • zbiórka –                                 3 pkt
 • udział w spotkaniu kursu       3 pkt
 • obowiązkowa posługa lit.      2 pkt
 • dodatkowa posługa lit.           1 pkt
 • służba na rzecz WSL             3 pkt
 • bonus za obowiązkowość      10 pkt
 • bonus funkcyjny                    5 pkt
 • bonus opiekuna za „zasługi” do 10 pkt

Bonus za obowiązkowość naliczany jest od 85% wypełnienia obowiązku. Suma punktów za obowiązek obliczana jest na każdy miesiąc według wzoru:

ilość niedziel i świąt w miesiącu x 2pkt + 4 posługi w tygodniu x 2pkt + ilość zbiórek i kursów x 3pkt

Przykład:

Listopad 2019: 4 niedziele, Wszystkich Świętych, 4 zbiórki, 4 posługi w tygodniu –
10pkt + 12pkt + 8pkt = 30 pkt x 85% = 25,5 pkt. Osoby, które uzyskały 26 pkt z zadań obowiązkowych otrzymują dodatkowy bonus 10 pkt.

Bonus za obowiązkowość uzyskuje się na podstawie sumy punktów uzyskanych tylko z tytułu zajęć obowiązkowych. Gdy ktoś nie był na dwóch zbiórkach i uzyskał 24 pkt to chociaż za inne aktywności suma punktów przekroczy 26 nie otrzyma bonusu za obowiązkowość.

Nieobecność usprawiedliwiona na spotkaniach obowiązkowych nie wpływa na utratę bonusu za obowiązkowość. Usprawiedliwienia może dokonać opiekun LS lub rodzic.

Osoby, które osiągają ilość punktów równą standardowi obowiązku (również te, które nie otrzymały bonusa za obowiązkowość, ale uzupełnili punkty za inne aktywności) zachowują prawo do zniżek w inicjatywach WSL. Pozostałe osoby otrzymują zniżki w wysokości zależnej od środków będących w dyspozycji WSL.

Załącznik nr 1

Regulamin liturgiczny

Członkowie WSL podejmują służbę liturgiczną zgodnie ze swoim statusem:

kandydaci – uczestniczą w liturgii w prezbiterium, mogą zostać dopuszczeni do posługi przy ołtarzu

ministranci – mogą pełnić następujące posługi: przy ołtarzu, dzwonkach, kadzidle, świecach, krzyżu, nabożeństwach, kantora w wyjątkowych sytuacjach przy biskupie.

lektorzy – posługa czytania Słowa Bożego, modlitwy powszechnej asysta celebransa, komentator.

Ceremoniarz – przygotowuje liturgię, przeprowadza próby, pełni posługę ceremoniarza w czasie liturgii.

BWS i Seniorzy – wszelkie posługi po ustaleniu z celebransem lub ceremoniarzem

Zaangażowani w posługę liturgiczną przychodzą minimum 10 minut przed rozpoczęciem nabożeństw.

W zakrystii obowiązuje milczenie. Ministranci mogą jedynie półgłosem porozumieć się między sobą, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Posługujący przy ołtarzu, starają się być w stanie łaski uświęcającej, aby móc przyjąć Komunię św.

Ubiór osobisty i strój liturgiczny:

przystępując do służby dbamy o swój wygląd zewnętrzny (czyste ręce, uczesane włosy)

każdy ministrant ma obowiązek być ubrany stosownie do pełnionej służby – długie spodnie i koszula, stosowne obuwie

w czasie świąt i uroczystości obowiązuje strój świąteczny

Stroje liturgiczne:

 • kandydaci – komża
 • ministranci – komża, kapturek i sutanka, rękawki
 • lektorzy i ceremoniarze – alba z paskiem i symbolem posługi

wszyscy ministranci mają obowiązek szanowania strojów liturgicznych, tzn. wieszają je w odpowiednim miejscu i sami dbają o ich czystość.