Wyniki wyszukiwania dla:

Bierzmowanie


“ BIERZMOWANIE udoskonala łaskę chrztu; jest ono sakramentem, który daje Ducha Świętego, aby głębiej zakorzenić nas w synostwie Bożym, ściślej wszczepić w Chrystusa. (…) Przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej”. (KKK 1285 i 1316)

W naszej parafii młodzież przygotowuje się do sakramentu bierzmowania przez dwa lata specjalnych spotkań formacyjnych oraz poprzez uczestniczenie w życiu parafii. Spotkania rozpoczynają się w październiku w VII klasie szkoły podstawowej, a sam sakrament bierzmowania kandydaci przyjmują w VIII klasie w czerwcu. W trakcie tych lat młodzież przeżywa także 3-dniowe weekendowe rekolekcje.

 

W ramach przygotowania Kandydat zobowiązuje się do:

 • udziału w spotkaniach formacyjnych (nieobecności powinny być usprawiedliwiane przez rodziców),
 • uczestnictwa w weekendowych rekolekcjach,
 • angażowania się w inne nabożeństwa oraz spotkania parafialne o czym kandydaci będą odpowiednio wcześniej poinformowani,
 • posiadania uzupełnionego indeksu (wpisane półroczne i roczne oceny z katechezy, minimum DOSTATECZNY na półrocze 8 klasy szkoły podstawowej)

POTRZEBNE DOKUMENTY

 • Właściwym miejscem przygotowania do sakramentu bierzmowania jest parafia zamieszkania, a nie parafia, na terenie której znajduje się szkoła. Dlatego od osób, które nie należą do naszej parafii, wymaga się dostarczenia zgody na przyjęcie bierzmowania poza własną parafią. O przynależności do parafii decyduje aktualne zamieszkanie na jej terytorium. Proszę o dostarczenie zgód do końca października.
 • Od osób, które nie były chrzczone w naszej parafii, wymaga się wyciągu z aktu chrztu parafii, w której miał miejsce chrzest. Proszę o dostarczenie wyciągu z aktu chrztu najpóźniej do końca listopada.
 • Od świadka, wymaga się zaświadczenia, iż może być świadkiem bierzmowania ze strony proboszcza parafii, do której aktualnie należy. Proszę o dostarczenie najpóźniej do dwóch tygodni przed bierzmowaniem.

Informacje dotyczące ŚWIADKA BIERZMOWANIA
Pamiętajmy przede wszystkim, że świadek bierzmowania jest świadkiem podwójnym: świadkiem samego przyjęcia sakramentu oraz świadkiem wiary dla przyjmującego sakrament. Przy czym to drugie znaczenie jest bardziej odpowiedzialne. Dlatego świadek Bierzmowania musi spełniać warunki określane prawem kościelnym:

 1. “Jest wyznaczony przez przyjmującego bierzmowanie albo przez jego rodziców, (…) posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
 2. ukończył szesnaście lat (…) albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
 3. jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
 4. jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej;
 5. nie jest ojcem lub matką przyjmującego bierzmowanie.
  Dobrze jest, jeśli świadkiem jest ktoś z chrzestnych bierzmowanego.”

“Świadek ma troszczyć się, ażeby bierzmowany postępował jako prawdziwy świadek Chrystusa i wiernie wypełniał obowiązki związane z tym sakramentem.”